Elbląska Szkoła Eksperymentu E-dziennik Plan lekcji Biblioteka Galeria Matura Zielona Flaga Konkurs Bóbr Projekt Mały Ratownik

Sprawdź także

Klub sportowy samorząd LNU szczep Odkrywcy talentów Rodzina 500 plus Rok dla Niepodległej

Projekt Mały Ratownik

Projekt edukacyjny – „Mały ratownik”

 

Przygotowanie, organizacja i realizacja  - I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu.

Beneficjenci – uczniowie klas I – III elbląskich szkół podstawowych.

Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw, dlatego istotne jest wpojenie dzieciom nawyków bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na placach zabaw, czy też w kontakcie z przyrodą. Bezpieczeństwo to również umiejętność zachowania się w sytuacjach zagrażających  zdrowiu i życiu człowieka. We współczesnym świecie powszechne posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak nieodzowne, jak umiejętność czytania i pisania. Ważne jest, aby edukację prozdrowotną rozpocząć jak najwcześniejszej. Należy wyposażyć dzieci w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Zadaniem projektu jest zapobieganie i minimalizowanie skutków zagrożeń oraz wyposażenie uczniów w wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania w miejscu wypadku oraz zapobiegania wypadkom. Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa, ale również poznać odpowiednie reguły postępowania w sytuacji zagrożenia życia, wypadku, czy katastrofy oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w trakcie zajścia prawdziwego zdarzenia. Realizacja tego projektu umożliwia kształcenie wśród dzieci bezpiecznych zachowań, opanowania  oraz skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.

 

Cele projektu „Mały ratownik”:

 • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce,
 • zapoznanie ze sposobami zapobiegania wypadkom,
 • kształtowanie u dzieci zachowań bezpiecznych na drodze, w czasie zabaw i gier,
 • poznanie podstawowych pojęć w zakresie ratownictwa,
 • zdobycie kompetencji niezbędnych przy udzielaniu pierwszej pomocy,
 • zdobycie umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych,
 • kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych,
 • wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu,
 • kształtowanie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym,
 • kształtowanie poczucia troski o zdrowie własne i innych.

 

Realizacja projektu edukacyjnego „Mały ratownik”

Projekt edukacyjny z elementów ratownictwa realizowany będzie  w roku szkolnym 2020/2021 w klasach wczesnoszkoplnych elbląskich szkołach podstawowych w wymiarze: 1 godzina prezentacji oraz 3 godzin ćwiczeń praktycznych (łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację projektu – 70 godzin). Program realizowany będzie przez panią Angelikę Romanik, nauczycielkę edukacji dla bezpieczeństwa z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego. Przewidywana liczba beneficjentów projektu to ok. 500 uczniów w wieku 7-10 lat. W realizacji projektu nauczycielką będą wspierać uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego z Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy.

Każda klasa realizująca projekt otrzyma apteczkę.pierwszej pomocy, a najbardziej zaangażowani uczniowie drobne upominki (opaski i breloki odblaskowe, mini zestwy pierwszej pomocy)

 

Treści realizowane w ramach projektu „Mały ratownik”

W zakresie bezpieczeństwa uczeń:

 • pamięta o swoim bezpieczeństwie, gdyż wie, że nie będzie mógł pomóc, jeśli sam nie będzie bezpieczny,
 • pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej,
 • potrafi wskazać przedmioty mogące stanowić zagrożenie.

W zakresie sprawdzania przytomności uczeń:

 • umieć zdefiniować pojęcia: osoba przytomna, osoba nieprzytomna,
 • wie jak sprawdzić stan przytomności osoby poszkodowanej,
 • czyni próby nawiązania kontaktu werbalnego z poszkodowanym.

W zakresie wzywania pomocy uczeń:

 • zna numery alarmowe,
 • potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem pogotowia,
 • wie, jak ważne jest wezwanie szybkiej pomocy,
 • wie, jak szybko wezwać pomoc, gdy nie ma telefonu komórkowego.

W zakresie sprawdzania oddechu uczeń:

 • wie jak ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech i jak to sprawdzić,
 • zna zasadę słyszę - czuję – widzę.

W zakresie układania w pozycji bocznej uczeń:

 • potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej,
 • wie, kiedy stosuje się taką pozycję,
 • wie, że należy kontrolować oddech poszkodowanego znajdującego się w pozycji bocznej,
 • wie, że należy okryć poszkodowanego, jeśli jest taka możliwość.